Kompleksowe usługi BHP – Tomasz Kuciński Łódź i okolice.

Odpady budowlane po zmianach

  • Home
demolished-house-construction-site-heavy-machine-2022-11-09-18-53-28-utc

Jak niektórzy wiedzą, ustawa o odpadach ulega ciągłej nowelizacji, dziś chciałbym odnieść się do zmian wprowadzonych w Ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151). dotyczących odpadów budowlanych.
Wszyscy, że do tej pory wielu przedsiębiorców mieszało odpady oddając je jako zmieszane odpady budowlane, dla nich jest to niewesoła informacja, otóż ustawodawca nakazuje w nowelizacji segregację selektywną odpadów budowlanych co wynika to wprost z dołożonego rozdziału 6a:

Rozdział 6a

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Art. 101a. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się oraz odbiera selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do gospodarstw domowych, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych ani do odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie zostały zebrane i odebrane w sposób selektywny, podlegają sortowaniu co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.”;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *