Kompleksowe usługi BHP – Tomasz Kuciński Łódź i okolice.

Baza danych o produktach i opakowaniach

  • Home
biznes-bhp-maska-skarzenie-niebezpieczenstwo

Baza znajduje się pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl. 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531). W Rozporządzeniu jest szereg nowych zwolnień dla kolejnych podmiotów które nie muszą prowadzić ewidencji odpadów. Zarówno pełnej jak i uproszczonej.
Tu jest niestety też mała pułapka. Otóż faktem jest, że podmioty które są zwolnione z ewidencji nie muszą się rejestrować w bazie BDO. Ale taka sytuacja będzie jedynie do czasu kiedy to takowa firma będzie próbowała „pozbyć” się środka trwałego, oddać inny odpad na podstawie karty przekazania odpadu (Przypominam, że jeśli następuje przekazanie odpadu między posiadaczami odpadów (przedsiębiorcami), dokumentem  jedynym właściwym dla potwierdzenia tego działania jest karta przekazania odpadów.) W tym momencie o ile firma nie będzie posiadała wpisu do BDO i nr nie będzie w stanie oddać odpadu zgodnie z przepisami.Czyli zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji w praktyce nie zwalnia z uzyskania wpisu do BDO.
Tabela zwolnień:
Lp. Rodzaj odpadów Kod

odpadów1)

Dość odpadów [Mg]/rok
1 2 3 4
1 Odpadowa masa roślinna 02 01 03 bez ograniczeń
2 Odchody zwierzęce 02 01 06 bez ograniczeń
3 Odpady z gospodarki leśnej 02 01 07 do 10
4 Odpady metalowe 02 01 10 do 10
5 Odpady kory i korka 03 01 01 do 20
6 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 03 01 05 do 20
7 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 172) 08 03 18 do 0,2
8 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 12 01 01 do 0,1
9 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 12 01 03 do 0,05
10 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08* do 0,02
11 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 do 0,5
12 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 do 0,5
13 Opakowania z drewna 15 01 03 do 1
14 Opakowania z metali 15 01 04 do 1
15 Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 do 0,5
16 Opakowania ze szkła 15 01 07 do 0,5
17 Opakowania tekstyliów 15 01 09 do 0,2
18 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 15 01 10* do 0,2
19 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi ex3) 15 01 11* do 0,05
20 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03 do 0,2
21 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 16 02 13* do 0,05
22 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14 do 0,1
23 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 16 02 16 do 0,05
24 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 16 03 04 do 0,2
25 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 16 03 06 do 0,2
26 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 16 03 80 do 0,1
27 Baterie zawierające rtęć 16 06 03* do 0,005
28 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 16 06 04 do 0,02
29 Inne baterie i akumulatory 16 06 05 do 0,02
30 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 16 80 01 do 0,05
31 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 1701 01 do 10
32 Gruz ceglany 17 01 02 do 10
33 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 do 10
34 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07 do 10
35 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 80 do 5
36 Drewno 17 02 01 do 10
37 Szkło 17 02 02 do 5
38 Tworzywa sztuczne 17 02 03 do 5
39 Miedź, brąz, mosiądz 17 04 01 do 5
40 Ołów 17 04 03 do 5
41 Cynk 17 04 04 do 5
42 Żelazo i stal 17 04 05 do 5
43 Cyna 17 04 06 do 5
44 Mieszaniny metali 17 04 07 do 5
45 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 do 20
46 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 08 02 do 10