Kompleksowe usługi BHP – Tomasz Kuciński Łódź i okolice.

Zmiany kolejne z zakresu ochrony środowiska

  • Home
Businessman
Pojawił się nowy Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw 

Nowe przepisy m.in.:

-zmieniają nazwę organizacji odzysku opakowań na organizacje odpowiedzialności producentów,

– wprowadzają przepis umożliwiający przedsiębiorcom wprowadzającym produkty w opakowaniach o masie do 1 mg rocznie skorzystanie z pomocy de minimis i zwolninie się m.in. z obowiązków osiągania poziomów recyklingu i ponoszenia opłaty opakowaniowej,

– wskazują, na jakich warunkach wprowadzający produkty w opakowaniach nie będą musieli wykonywać ustawowych obowiązków w związku z ustanowieniem w kraju swojego autoryzowanego przedstawiciela,

– dodają nową definicję opakowania przeznaczonego dla gospodarstw domowych oraz definicję tworzywa sztucznego ulegającego biodegradacji – w przypadku toreb na zakupy wykonanych z takiego tworzywa nie będzie pobierana opłata recyklingowa,

– przewidują przepisy wskazujące procentową zawartość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, którą będą musieli osiągnąć wprowadzający produkty w opakowaniach będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych (początkowo na 2025 r. będzie on dotyczył wyłącznie butelek PET, natomiast na 2030 r. i kolejne lata – butelek z jakiegokolwiek rodzaju tworzyw sztucznych, w tym PET),

– zobowiązują wprowadzających produkty w opakowaniach będących pojemnikami na napoje do zapewnienia, że ich pokrywki i wieczka z tworzyw sztucznych będą przymocowane do tych pojemników podczas etapu użytkowania produktu, jak również do do umieszczania na opakowaniach oznakowania wskazującego na sposób selektywnego zbierania odpadów, które będzie dostosowane dla osób niedowidzących i niewidomych,

– wprowadzają opłatę opakowaniową ponoszoną przez wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych, która będzie przeznaczana na finansowanie zbierania i przetwarzania odpadów opakowaniowych w ramach gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi (stawki opłaty mają być zależne m.in. od rodzaju opakowania, możliwości recyklingu, zawartości materiałów pochodzących z recyklingu),

– zobowiązują do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w odniesieniu do jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych (wskazanych w załączniku do ustawy),

– nakładają obowiązek selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych nakładany na wprowadzających produkty w butelkach PET na napoje o pojemności do 3l (wraz z ich zakrętkami i wieczkami),

– przewidują wystawianie dokumentów DPR i EDPR dotyczące odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych zebranych wyłącznie poza gminnymi systemami gospodarowania odpadami komunalnymi oraz z pozostałych opakowań przez dyrektora IOŚ-PIB na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego recykling, eksportującego lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi,

– znoszą obowiązek rozliczania opłat produktowych w oparciu o podwójną stawkę opłaty produktowej w sytuacji, gdy porozumienie nie uzyska wymaganego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych,

– wprowadzają rozdział dotyczący zadań i obowiązków organizacji odpowiedzialności producentów.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *