Kompleksowe usługi BHP – Tomasz Kuciński Łódź i okolice.

    • Brak produktów w koszyku.

Aktualności

Zmiany i nowości z zakresu ochrony środowiska 2021

– 1 lipca br. wszedł w życie nowy obowiązek nałożony na osoby władające budynkami do składania  deklaracji o źródłach ogrzewania budynków.  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstała na mocy ustawy z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. link do CEEB Pojawił się nowy Projekt ustawy o zmianie ustawy […]

Zobacz więcej

zmiana do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych

Od 28 sierpnia 2021 r. zaczynie obowiązywać nowy wzór książki operatora. Nowy wzór będzie miał formę plastikowej karty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 29.07.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  

Zobacz więcej

Jak postępować z odpadami zapobiegawczymi przeciw COVID-19 w miejscu pracy

Zasady postępowania dla pracodawców stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy •odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane), •maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane. Mając […]

Zobacz więcej

Szkolenia BHP i Badania w dobie COVID 19 (koronawirus)

Badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie koronawirusa W związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 wprowadzono przepisy szczególne. Badania wstępne i kontrolne W przypadku braku dostępu do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego (lekarza medycyny pracy), badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Badanie to może być przeprowadzone za […]

Zobacz więcej

Wytyczne dla zakładów w ramach odmrażania gospodarki po koronawirusie

  Od 4 maja możliwe jest wznowienie działalności: •centrów handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych (z limitem osób i bez spożywania posiłków), •hoteli i pensjonatów (bez basenów i siłowni), •bibliotek, archiwów, muzeów oraz innych instytucji związanych z kulturą, •rehabilitacji leczniczych. wydano szereg wytycznych celem zachowania zasad bezpieczeństwa i zapobiegania epidemii – oto niektóre wytyczne SALONY FRYZJERSKIE  SALONY […]

Zobacz więcej

Kolejne zmiany w przepisach dotyczących środowiska w firmach

Zmiana ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dotyczy m.in.: –zastąpienia w art. 11a i art. 11b specustawy koronawirusowej dotychczasowych odwołań do odpowiedniego stosowania art. 11 tej ustawy innymi ustępami, tj. art. 11 ust. 6-9 i 11  […]

Zobacz więcej

Pomoc dla korzystających z naszego sklepu

Pracodawca ma obowiązek opracować przydział odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy – wynika to z art. Art.  2376. Kodeksu Pracy który mówi: „Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania […]

Zobacz więcej

Baza danych o produktach i opakowaniach

Baza znajduje się pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl.  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531). W Rozporządzeniu jest szereg nowych zwolnień dla kolejnych podmiotów które nie muszą prowadzić ewidencji odpadów. Zarówno pełnej jak i uproszczonej. Tu […]

Zobacz więcej