Kompleksowe usługi BHP – Tomasz Kuciński Łódź i okolice.

Aktualności

Odpady budowlane po zmianach

Jak niektórzy wiedzą, ustawa o odpadach ulega ciągłej nowelizacji, dziś chciałbym odnieść się do zmian wprowadzonych w Ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151). dotyczących odpadów budowlanych. Wszyscy, że do tej pory wielu przedsiębiorców mieszało odpady oddając je jako zmieszane odpady budowlane, […]

Zobacz więcej

Zmiany kolejne z zakresu ochrony środowiska

Pojawił się nowy Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw  Nowe przepisy m.in.: -zmieniają nazwę organizacji odzysku opakowań na organizacje odpowiedzialności producentów, – wprowadzają przepis umożliwiający przedsiębiorcom wprowadzającym produkty w opakowaniach o masie do 1 mg rocznie skorzystanie z pomocy de minimis i zwolninie się m.in. z […]

Zobacz więcej

Szkolenia BHP i Badania w dobie COVID 19 (koronawirus)

Badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie koronawirusa W związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 wprowadzono przepisy szczególne. Badania wstępne i kontrolne W przypadku braku dostępu do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego (lekarza medycyny pracy), badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Badanie to może być przeprowadzone za […]

Zobacz więcej

Kolejne zmiany w przepisach dotyczących środowiska w firmach

Zmiana ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dotyczy m.in.: –zastąpienia w art. 11a i art. 11b specustawy koronawirusowej dotychczasowych odwołań do odpowiedniego stosowania art. 11 tej ustawy innymi ustępami, tj. art. 11 ust. 6-9 i 11  […]

Zobacz więcej

Baza danych o produktach i opakowaniach

Baza znajduje się pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl.  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531). W Rozporządzeniu jest szereg nowych zwolnień dla kolejnych podmiotów które nie muszą prowadzić ewidencji odpadów. Zarówno pełnej jak i uproszczonej. Tu […]

Zobacz więcej