Kompleksowe usługi BHP – Tomasz Kuciński Łódź i okolice.

  • Brak produktów w koszyku.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0

 • Home

 

Nowe wnioski na PUE ZUS z tarczy 3

Zmiany dotyczą wniosków osób ubiegających się o świadczenie postojowe (wniosek RSP-D) oraz zwolnienia z opłacania składek (wniosek RDZ). I tak w pierwszym dokumencie (RSP-D) zmieniono treść oświadczenia dotyczącego daty rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności – data została zmieniona z 1 lutego 2020 r. na 1 kwietnia 2020 r. W przypadku wniosku RDZ uwzględniono nowe grupy osób, które mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za określone okresy oraz dodano niezbędne oświadczenia.

TARCZA KRYZYSOWA 3

W dniu 14 maja 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Mającą na celu zapobieżenie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19 co nowego wniosła Tarcza:

 1. Wskazywanie wykonywanego zawodu przy zgłaszaniu do ubezpieczeń – przy zgłaszaniu osoby do ubezpieczeń należy podać jej zawód,
 2. Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 został przedłużony do dnia 24 maja 2020 r. ale też, po 24 maja 2020 r. prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało utrzymane jedynie w szczególnych sytuacjach związanych z opieką nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną.zasiłek ten będzie przysługiwał:
  1)w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi służb wymienionych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – przez okres nie dłuższy niż 14 dni;
  2)w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi służb wymienionych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną – przez okres nie dłuższy niż 14 dni;
  3)w przypadku otwarcia placówek, o których mowa powyżej w czasie trwania COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi służb wymienionych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, albo dorosłą osobą niepełnosprawną – przez okres nie dłuższy niż 14 dni, przy czym w okresie tym uwzględnia się okres pobierania zasiłku w oparciu o pkt 1.
  3. Prawo do wynagrodzenia za pracę w okresie kwarantanny – dotyczy przede wszystkim funkcjonariuszy
  4. Zmieniono warunki wykonywania pracy przez cudzoziemców,
  5. Dokumenty potwierdzające posiadanie określonych uprawnień lub kwalifikacji, wydane na podstawie branżowych i międzybranżowych przepisach bhp, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
  6. Ze zwolnienia ze składek za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. będą mogli skorzystać również ci przedsiębiorcy, którzy w pierwszym miesiącu za który wnioskują o zwolnienie osiągnęli przychody w kwocie przekraczającej dotychczas ustalony limit czyli 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., pod warunkiem, że ich dochód w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie przekroczył 7.000 zł. Warunkiem skorzystania z prawa do ulgi jest prowadzenie działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
  7. Powiększono kwotę wolną od egzekucji,

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *