Kompleksowe usługi BHP – Tomasz Kuciński Łódź i okolice.

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego, której właścicielem jest Tomasz Kuciński z siedzibą w Zielkowicach 231,99-400 Łowicz, oraz Łódź ul. Marysińska 69/17, Nr nip: 7261658564, Regon: 473129693, (płatnik podatku vat)
2. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).

§2 Definicje

1. Sklep — Sklep Internetowy BHP3 dostępny pod adresem https://bhp3.pl.
2. Administrator — Firma Usługowo-Szkoleniowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Marysińskiej oraz Zielkowice, gm. Łowicz.
3. Przedsiębiorca — osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
4. Użytkownik — Przedsiębiorca lub osoba fizyczna zarejestrowany w Sklepie.
5. Konto — indywidualne konto Użytkownika umożliwiające korzystanie ze Sklepu.
6. Rejestracja — procedura zakładania Konta.
7. Dane — dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji: adres i dane firmy oraz dane kontaktowe.
8. Formularz Rejestracyjny — wniosek o rejestrację Konta, znajdujący się w oknie logowania na stronie głównej Sklepu.
9. Zamówienie — złożenie oferty zakupu konkretnych towarów prezentowanych za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
10. Zamawiający — Użytkownik, który składa Zamówienie.
11. Umowa Sprzedaży — umowa sprzedaży towarów prezentowanych za pośrednictwem Sklepu, zawarta drogą elektroniczną.
12. Strony — strony Umowy Sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu oraz Zamawiający.
13. Regulamin — niniejszy regulamin.
14. BHP3- Firma Usługowo-Szkoleniowa Tomasz Kuciński działająca pod nr nip 7261658564

§3 Warunki uczestnictwa

1. Przedmiotem działalności Sklepu jest umożliwienie sprzedaży oraz dostawy towarów prezentowanych za pośrednictwem Sklepu.
2. Dostęp do treści udostępnianych w ramach Sklepu jest bezpłatny.
3. Korzystanie z towarów prezentowanych za pośrednictwem Sklepu wymaga zapoznania się z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień.

§4 Rejestracja

1. Aby uzyskać dostęp do korzystania ze Sklepu należy pomyślnie przejść procedurę Rejestracji.
2. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić Formularz Rejestracyjny podając żądane Dane.
3. Po wypełnieniu wymaganych pól Formularza Rejestracyjnego, zostanie utworzone Konto Użytkownika.
4. Przesłanie wypełnionego Formularza Rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5. Za prawdziwość Danych zamieszczonych w Formularzu Rejestracyjnym odpowiada wyłącznie Użytkownik. Użytkownik jest obowiązany do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie Danych. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub nieaktualnych Danych.
6. W wyniku Rejestracji, Użytkownik otrzymuje login i hasło dostępu do Konta.
7. Po zalogowaniu się przy pomocy loginu i hasła dostępu do Konta, Użytkownik może korzystać z towarów prezentowanych za pośrednictwem Sklepu.

§5 Składanie zamówień

1. Użytkownik może składać Zamówienia na towary prezentowane za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Składanie Zamówień możliwe jest po uprzednim zalogowaniu się.
3. Użytkownik składa Zamówienie poprzez dodanie prezentowanego towaru do koszyka, wskazanie sposobu płatności i dostawy oraz ewentualnie danych do wystawienia faktury VAT.
4. Oferty znajdujące się w Sklepie internetowym nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży. Złożenie zamówienia przez Użytkownika stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży towaru dodanego do koszyka, która jest dla Użytkownika wiążąca. Potwierdzenie złożenia Zamówienia wysłane przez BHP3 stanowi przyjęcie oferty. W przypadku złożenie zamówienia, w przypadku braku wskazanego towaru, może nastąpić wysłanie towaru o tych samych właściwościach, innego producenta.

§6 Realizacja zamówień

1. BHP3 dołoży wszelkich starań, aby realizacja zamówień odbywała się zgodnie z założonymi terminami i przy zachowaniu najwyższej jakości towarów.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, chyba że umowa zawarta pomiędzy Stronami w formie pisemnej pod rygorem nieważności stanowi inaczej.
3. Wszelkie odstępstwa w zakresie realizacji przedmiotu Zamówienia dopuszczalne są za zgodą Stron.
4. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, w całości lub w części, Zamawiający jest informowany o wydłużeniu czasu realizacji określonego Zamówienia. W braku zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, Zamawiający ma prawo rezygnacji z Zamówienia, w całości lub w części wydłużającej czas realizacji Zamówienia.
5. BHP3 zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w sytuacji, gdy została ona zawarta w wyniku wadliwego działania systemu teleinformatycznego.

§7 Warunki płatności

1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych za pośrednictwem Sklepu są cenami Brutto i są podane w polskich złotych.
2. Dokonanie płatności za zamówiony towar następuje na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

a) Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

b)   Za pośrednictwem platformy płatniczej:

    • Płatności PayPal
    • Płatności dotpay
    • Blik
     c|) Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 1. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności PayPal, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest  PayPal (Europe) S.Ã r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności dotpay, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest  Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, tel. +48 12 688 26 00, e-mail: bok@dotpay.pl.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§8 Reklamacje

1. Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji towaru zakupionego za pośrednictwem Sklepu w ciągu 14 dni od dnia dostawy, jeśli towar posiada wady stanowiące o jego niezgodności z Umową Sprzedaży.
2. Produkty objęte promocją, nie podlegają reklamacji.
3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez BHP3 jest zwrócenie wadliwego towaru wraz z dowodem jego zakupu.
4. BHP3 rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
5. W przypadku uznania reklamacji, BHP3 wysyła nowy towar na własny koszt.
6. W przypadku nieuznania reklamacji, BHP3 odsyła reklamowany towar na koszt zamawiającego.
7. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Firmę Usługowo-Szkoleniową Tomasz Kuciński o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
8. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Firma Usługowo-Szkoleniowa Tomasz Kuciński, Zielkowice 231, 99-400 Łowicz, mailowo pod adres biuro@bhp3.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
10. BHP3 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona

§9 Zastrzeżenia prawne

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika ze Sklepu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia osobom trzecim loginu lub hasła, niezależnie od przyczyny ujawnienia.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta Użytkownika, którego działania zostały uznane za szkodliwe dla Sklepu, a także w przypadku łamania lub zagrożenia łamania przez Użytkownika przepisów prawa lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu- bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
4. Do wszystkich transakcji dokonywanych w ramach Sklepu mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BHP 3 a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy właścieilem sklepu internetowego BHP3, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firmy Usługowo-Szkoleniowej Tomasz Kuciński, Zielkowice 231, 99-400 Łowicz.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

§10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest BHP3.
2. Wypełniając Formularz Rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozp. Parlamentu Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). w zakresie niezbędnym do świadczenia usług zgodnie z Regulaminem – art. 6 ust.1 litera „a”.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze strony https://bhp3.pl oraz sklepu https://bhp3.pl/sklep/ które mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.
4. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.
5. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6. Pani / Pana dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji.
7. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania bez wpływu na czynności wykonane przed ich usunięciem, oraz prawo do ich przenoszenia, Prawo to można zrealizować zwracając się bezpośrednio do Administratora danych zgodnie z pkt 2 niniejszej informacji;
8. W przypadku danych które zbieramy na podstawie przepisów prawa usunięcie ich będzie niemożliwe do zrealizowania.
9. Ma Pan/Pani prawo w razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00;
10. Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.
11. Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.
12. Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowani;
13. Administrator danych osobowych dołoży szczególnej staranności w celu zapewnienia ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, w szczególności, aby dane te były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

§11 Prawa autorskie

1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści udostępnianych w ramach Sklepu należą do Firmy Usługowo-Szkoleniowej Tomasz Kuciński i podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2006.90.631).
2. Wszelkie kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie osobom trzecim treści udostępnianych w ramach Sklepu jest zabronione.

§12 Postanowienia końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.08.2019 r..
2. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie.
3. Wszelkie zmiany będą obowiązywać od dnia udostępnienia na stronie https://bhp3.pl/regulamin/
4. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu należy kierować na adres: biuro@bhp3.pl
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.