Kompleksowe usługi BHP – Tomasz Kuciński Łódź i okolice.

    • Brak produktów w koszyku.

Postępowania powypadkowe

Jeżeli w Państwa Zakładzie pracy zdarzył się wypadek, nasi specjaliści przeprowadzą postępowanie powypadkowe w sposób prawidłowy, jednocześnie reprezentując zakład pracy podczas całego postępowanie powypadkowego przez Państwową Inspekcją Pracy.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 3 w/w Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o Ubezpieczeniu Społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez  pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Postępowanie wypadkowe zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r.

w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy mówi w §  4.Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny, a u pracodawcy, który zgodnie z art. 23711§ 1 ustawy Kodeks pracy nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, albo specjalista spoza zakładu pracy.

Należy pamiętać, że rzetelne przeprowadzenie postępowania powypadkowego to nie tylko wysłuchanie pokrzywdzonego, to także ustalenie wszelkich innych okoliczności jakie miały wpływ na zaistnienie wypadku, oraz wydanie zaleceń w trakcie trwania postępowanie powypadkowego do usunięcia przyczyn a tym samym eliminacji powstania podobnego wypadku w przyszłości. Postępowanie powypadkowe kończy się Protokołem Ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy. Obowiązkiem zespołu prowadzącego postępowanie powypadkowe jest także sporządzenie prawidłowej statystyki do GUS.