Kompleksowe usługi BHP – Tomasz Kuciński Łódź i okolice.

    • Brak produktów w koszyku.

Jak postępować z odpadami zapobiegawczymi przeciw COVID-19 w miejscu pracy

  • Home

Zasady postępowania dla pracodawców stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy

odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
Mając na uwadze zapisy Konstytucyjne – prawo w Polsce nie jest stanowione, co oznaczałoby, że wytyczne „to tylko wytyczne”. Niestety tak w tej sytuacji nie jest w przypadku wytycznych GIS należy zwrócić uwagę na art. 8a ustawy z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej:
Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej może wydawać osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w szczególności podmiotom wykonującym działalność leczniczą, pracodawcom, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie lotnictwa cywilnego, użytkownikom statków powietrznych, użytkownikom cywilnych statków powietrznych niewpisanych do rejestru statków powietrznych oraz zarządzającym lotniskami, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284):

1) decyzje nakładające obowiązek:

a) podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądać od nich informacji w tym zakresie,
b) dystrybucji:

produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych – w stosunku do hurtowni farmaceutycznych,
środków ochrony osobistej – w stosunku do producentów, dystrybutorów lub importerów,
(…)
2) zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań

– w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.(….)

Minister właściwy do spraw zdrowia w zakresie działań prowadzonych w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi może wydawać wiążące polecenia organom administracji rządowej, z wyjątkiem Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.”
Jak widać nie jest to całkiem jasne i tak Część prawników wskazuje, że najpierw powinny zostać zlecone określone zadania do wykonania i dopiero w odniesieniu do tych zadań obowiązują wytyczne. Inni natomiast uważają, że ustawodawca miał na myśli zadania wykonywane w ramach codziennej działalności.
można zauważyć sprzeczności w tym zakresie:
Katalog odpadów mówi nam, że rękawiczki jednorazowe należało by traktować jako tworzywo sztuczne, a wytyczne mówią, by traktować je jako zmieszane odpady komunalne.
według mnie najlepszym rozwiązaniem jest usuwanie maseczek, rękawiczek, kombinezonów i innych środków ochrony jako odpadów komunalnych oraz segregowanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a nie z wytycznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *